LEGIONELLA RISICO INVENTARISATIE

Om besmetting met Legionella te voorkomen heeft de overheid regels ingesteld t.a.v. leidingwaterinstallaties. Deze regels zijn vastgelegd in de Tijdelijke Regeling Legionella preventie in leidingwater. De tijdelijke regeling zal na maximaal 2 jaar worden verwerkt in de Waterleidingwet of het Waterleidingbesluit. De regeling houdt in dat eigenaren van waterleidinginstallaties er zorg voor dienen te dragen dat leidingwater, wat op zodanige wijze gebruikt of ter beschikking wordt gesteld wordt dat daarbij relevantehoeveelheden aerosolen vrijkomen,ten hoogste50 Kve/I Legionella bevat. Eigenaren van warmwater installaties, collectieve drinkwaterinstallaties en eigenaren van collectieve leidingnetten dienen een risicoanalyse uit te voeren en, op basis van deze risicoanalyse, een beheersplan met betrekking tot inrichting en beheer van de leidingwaterinstallatie op te stellen. Alleen in de volgende gevallen hoeft geen beheersplan te worden opgesteld: *Indien geen relevante hoeveelheden aerosolen vrijkomen bij gebruik van het water; *Indien uit de risicoanalyse blijkt dat er geen periodiekterugkerende maatregelen hoeven te worden genomen om het risico van overschrijding van de gestelde Legionellanorm te beheersen.

De specifieke situatie op schepen in combinatie met klimatologische omstandigheden geeft echter een verhoogd risico waardoor aanvullende maatregelen nodig zijn. Daarom zullen zeeschepen,vissersvaartuigen en passagiersschepen (zee- en binnenvaart) een risicoanalyse moeten laten maken. Het waterleidingnet en de waterbevattende systemen moeten in kaart worden gebracht en aangegeven moet worden waar de knelpunten zitten. Als uit de analyse blijkt dat legionellabesmetting niet is uitgesloten, zal er een beheersplan moeten komen waarin vermeld staat welke voorzorgen moeten worden genomen.In dat geval wordt in een logboek aantekening gehouden van de uitgevoerde maatregelen en controles.

IMOS voert voor rederijen RI&E's op het gebied van Legionella uit volgens de wettelijke eisen: de installatie wordt in kaart gebracht, knelpunten beschreven en er kan in overleg met de opdrachtgever een beheersplan worden opgesteld om de risico's van een Legionellabesmetting te minimaliseren.

IMOS biedt een dienstverlening gebaseerd op de, in de levensmiddelenbranche alom bekende, HACPP werkwijze en bevat de volgende stappen:
Inventariseren van informatie.

IMOS maakt, in nauwe samenwerking met de opdrachtgever, een gedetailleerde inventarisatie van de beschikbare informatie met betrekking tot de installatie.


Aan de hand van de beschikbare informatie wordt een systeemtekening gemaakt met daarin de verwachte Critical Control Points en een schema met de te controleren onderdelen.
Inventarisatie aan boord. Met behulp van de vergaarde informatie en de installatietekeningen worden aan boord metingen verricht en eventuele afwijkingen in kaart gebracht.


Op basis van de informatie en inventarisatie en metingen aan boord wordt de risicoanalyse in rapportvorm aan de opdrachtgever overhandigd.

Indien er afwijkende waardes worden gevonden dan kan IMOS aanbevelingen doen ter verbetering van de installatie.

Het is de taak van de opdrachtgever om toe te zien op de correcte uitvoering van de correctieve maatregelen en de afgesproken beheersmaatregelen al dan niet in samenwerking met IMOS.