RISICO INVENTARISATIE EN EVALUATIE (RIE&E)

Sinds 1 januari 1994 is de nieuwe arbowet van kracht, die gefaseerd wordt ingevoerd. De in de wet verplicht gestelde risico-inventarisatie dient voor schepen uiterlijk op 1 januari 1998 ter goedkeuring aan een gecertificeerde arbodienst te zijn voorgelegd. Alle werkgevers zijn in het kader van de vernieuwde arbowet verplicht om risico's op het terrein van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu te inventariseren en te evalueren.Op basis van deze risico-inventarisatie/evaluatie moeten passende maatregelen getroffen worden om de risico's te voorkomen of in te perken. De risico-inventarisatie/evaluatie vormt de basis voor het opstellen van een arbozorgstelsel.

Er zijn diverse inventarisatie systemen in de handel gebracht die de werkgever behulpzaam kunnen zijn bij het inventariseren en evalueren van de risico's. Een nadeel van deze systemen is echter dat zij zeer algemeen gesteld zijn en niet toepasbaar zijn aan boord van schepen. Ook wordt het ontbreken van een prioriteitsstelling als onvolkomenheid ervaren. In verband hiermee is door IMOS een systeem opgezet voor de risicoinventarisatie en evaluatie waarin zowel de walaccomodaties als de schepen voldoende aandacht krijgen en waarbij een objectieve prioriteitstelling mogelijk is.
IMOS voert voor rederijen RI&E's uit volgens de wettelijke eisen: de risico's op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn worden schriftelijk in kaart gebracht; de RI&E kan worden uitgebreid met een plan van aanpak en indien gewenst kan IMOS aanvullend het plan in samenwerking met de client begeleiden.

IMOS biedt een RE&E aan op de volgende wijze:

Door middel van een bezoek aan het bedrijf/vaartuig wordt een beeld gevormd van de bedrijfssituatie. Tijdens een rondgang door het bedrijf wordt een globale inventarisatie gemaakt van mogelijke knelpunten

Aan de hand van gedetailleerde checklists worden de knelpunten systematisch vastgesteld. Tevens worden gesprekken gevoerd met werknemers en leidinggevenden. De op schrift gestelde knelpunten worden gekwantificeerd door berekening van het risico en geclassificeerd.

Voor de risico's worden aanbevelingen opgesteld uitgaande van het principe "bestrijden aan de bron".

Op basis van de bovenstaande gegevens wordt een concept rapport opgesteld. Dit wordt toegezonden aan de opdrachtgever. De opdrachtgever dient dit aan te vullen met een plan van aanpak al of niet in samenwerking met IMOS.

Het is de taak van de opdrachtgever om toe te zien op de correcte uitvoering van de afgesproken beheersmaatregelen al dan niet in samenwerking met IMOS.